Spamme?i

Spam je celosvětový problém, jehož negativní dopady se stále zhoršují. Několikrát již byly vyčísleny finanční ztráty ať již na lokálních úrovních (třeba u firem), tak na globálních. Přestože státy se maličko snaží se spamem bojovat, stále je boj značně neúspěšný a další a další (už i v ČR) obtěžují nevyžádanou reklamou.

Co o spamu říká Wikipedia:

Od 7. září 2004 začal platit nový Zákon o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), který problematiku spamu upravuje a vyžaduje prokazatelný souhlas příjemce zprávy. Dohledem nad dodržováním zákona byl pověřen Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento zákon byl postupně novelizován, a to v letech 2005, 2006 a naposledy v roce 2007.

Zákon byl vytvořen podle směrnice Evropského společenství č. 2000/31/ES. Spam definuje jako obchodní sdělení, což jsou všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby. Zákon řeší nejen internetový spam, ale také jiné formy elektronické komunikace (SMS, telemarketing).

Obchodní sdělení může prodejce zaslat, když:

  1. je adresátem jeho zákazník, i) který zasílání podobných sdělení v minulosti neodmítl, ii) sdělení týká obdobného zboží či služeb,
  2. adresát obchodníkovi poskytl informovaný souhlas.
Rád bych se zapojil do boje se spamem alespoň tak, že budu zveřejňovat spammery, kteří mě svým spamem obtěžují. A tím vznikla tato stránka.

Ps: na spam si můžete stěžovat i vy a to na Úřadě pro ochranu osobních údajů. Jedinou smutnou věcí je, že vyřízení trvá úřadu dlouho viz tento email:

Vážená paní/Vážený pane,

Potvrzujeme příjem Vaší stížnosti, která je evidovaná pod číslem SP-2010-008640. O výsledku šetření Vaší stížnosti Vás vyrozumíme e-mailovou zprávou na adresu uvedenou ve stížnosti jako kontaktní. Předmět Vaší stížnosti ponechte v nezměněné formě jako důležitý důkazní materiál až do ukončení šetření. Vezměte rovněž na vědomí, že počet došlých stížností se pohybuje v řádu stovek měsíčně, je tedy nereálné očekávat vyřízení stížnosti v kratším časovém úseku než několik měsíců.