Nejčtenější blogy
Seriozní výzkum (1017944x)
Tohle je seriozní, ale pon?kud nechutný výzkum. Slab?ím ?aludk?m nedoporu?uji.:-)))

Dovoz auta z EU + registrace (40707x)
Pokud si chcete dovézt ojeté vozidlo z n?kterého státu EU, zde je návod jak na to...

Fotky z Bruselu (24095x)
Brusel nemám moc rád, ale pár p?kných fotek se tam ud?lat dá...

Profesionální nahá? (18171x)
Mark Roberts je fakt machr. Vid?lo ho nahého víc lidí, ne? t?eba Dolly Buster :-)))

Jak správn? soulo?it ve sklep?... (15463x)
Pokud nevíte, jak se správn? soulo?í ve sklep?...

?koda Smart (14094x)
?koda Smart je úplná novinka, ale vy ji? m??ete vid?t prototyp...

Kupte si notebook Asus a u?ijte si reklamace (13210x)
Nikdy jsem si nemyslel, ze Asus produkuje b?hvíjakou kvalitu, nicmén? jediný autorizovaný servis Asusu v ?R doká?e z "pom?rn? rozumné koup?" ud?lat no?ní m?ru.

AAA Auto - prodejte své auto za babku (12712x)
O AAA Auto jsem nem?l nikdy valné mín?ní, sly?el jsem o nich samá negativa a? jsem si kone?n? ud?lal zku?enost sám...

Tublaciducus (12337x)
aneb my? vyvoraná :-)

12 typ? mu?? na WC (11616x)
Typy mu?? podle toho, jak se chovají na WC...

?tafle online - nová verze rezerva?ního systému pro hotely a penziony (10653x)
Dne 4.11.2011 jsem vypustil novou verzi rezerva?ního systému ?tafle

Nejvtipn?j?í nabídka v?ech dob - tentokrát od samotného Frodo Pytlíka (11170x)
Spam? v?eho druhu ?lov?k dostává f?ru, ale automaticky p?elo?ené spamy jsou fakt k se?rání. Tenhle je snad nejlep?í, do?etl jsem a? do konce :-)

Tublaciducus (12337x)
aneb my? vyvoraná :-)

12 typ? mu?? na WC (11616x)
Typy mu?? podle toho, jak se chovají na WC...

Kdo je vlastn? pirát silnic? (8933x)
Aktuáln?.cz zve?ejnilo video, ze kterého se nám má ud?lat ?patn?! Zase dal?í pirát! Ale který z adept? to je???

Fotky z Pa?í?e (10805x)
Fotky a povídání o Pa?í?i...

A ú?edníci nic??? (9846x)
Politici nevidí, nebo s tím mám problém jen já?

Kupte si notebook Asus a u?ijte si reklamace (13210x)
Nikdy jsem si nemyslel, ze Asus produkuje b?hvíjakou kvalitu, nicmén? jediný autorizovaný servis Asusu v ?R doká?e z "pom?rn? rozumné koup?" ud?lat no?ní m?ru.

Volny.cz má problém s bezpe?ností (7974x)
Fascinuje m?, ?e na to je?t? nikdo nep?i?el. A nebo p?i?el a volny.cz to ne?e?í...

Spamme?i (3113x)
Spam je celosv?tový problém, jeho? negativní dopady se stále zhor?ují.

Co ?e?tí ?idi?i neumí (10651x)
Pár kilometr? u? jsem v ?ivot? najel a vid?l spoustu dopravních p?estupk? a prasáren, ale zde bych se cht?l v?novat spí?e obecným nedostatk?m ?eských ?idi??.

Fotky z Bruselu (24095x)
Brusel nemám moc rád, ale pár p?kných fotek se tam ud?lat dá...

Jupík vychovává mladé hackery (4136x)
Ob?as je zajímavé ?íst etikety výrobk? pro d?ti...

Reklamní agentury nás mají za blbce (1951x)
Jak jinak si vysv?tlit nadpr?m?rné mno?ství do o?í bijících stupidit v dne?ních reklamách??

"Obrendovaná" auta - dobrá nebo ?patná reklama?? (5128x)
N?které firmy investují do brendování svých aut pom?rn? slu?né finan?ní prost?edky, ale jsou investované dob?e??