Nejčtenější blogy
Seriozní výzkum (1017944x)
Tohle je seriozní, ale pon?kud nechutný výzkum. Slab?ím ?aludk?m nedoporu?uji.:-)))

Dovoz auta z EU + registrace (40707x)
Pokud si chcete dovézt ojeté vozidlo z n?kterého státu EU, zde je návod jak na to...

Fotky z Bruselu (24095x)
Brusel nemám moc rád, ale pár p?kných fotek se tam ud?lat dá...

Profesionální nahá? (18171x)
Mark Roberts je fakt machr. Vid?lo ho nahého víc lidí, ne? t?eba Dolly Buster :-)))

Jak správn? soulo?it ve sklep?... (15463x)
Pokud nevíte, jak se správn? soulo?í ve sklep?...

?koda Smart (14094x)
?koda Smart je úplná novinka, ale vy ji? m??ete vid?t prototyp...

Kupte si notebook Asus a u?ijte si reklamace (13210x)
Nikdy jsem si nemyslel, ze Asus produkuje b?hvíjakou kvalitu, nicmén? jediný autorizovaný servis Asusu v ?R doká?e z "pom?rn? rozumné koup?" ud?lat no?ní m?ru.

AAA Auto - prodejte své auto za babku (12712x)
O AAA Auto jsem nem?l nikdy valné mín?ní, sly?el jsem o nich samá negativa a? jsem si kone?n? ud?lal zku?enost sám...

Tublaciducus (12337x)
aneb my? vyvoraná :-)

12 typ? mu?? na WC (11616x)
Typy mu?? podle toho, jak se chovají na WC...

?tafle online - nová verze rezerva?ního systému pro hotely a penziony (10653x)
Dne 4.11.2011 jsem vypustil novou verzi rezerva?ního systému ?tafle

Nejvtipn?j?í nabídka v?ech dob - tentokrát od samotného Frodo Pytlíka (11170x)
Spam? v?eho druhu ?lov?k dostává f?ru, ale automaticky p?elo?ené spamy jsou fakt k se?rání. Tenhle je snad nejlep?í, do?etl jsem a? do konce :-)

Tublaciducus (12337x)
aneb my? vyvoraná :-)

12 typ? mu?? na WC (11616x)
Typy mu?? podle toho, jak se chovají na WC...

?eho se dnes máme bát (10098x)
Dne?ní media jsou plná kauz a pseudokauz, které nám snad mají nahnat strach, ale skute?né stra?áky v?ichni ignorují.

Kdo je vlastn? pirát silnic? (8933x)
Aktuáln?.cz zve?ejnilo video, ze kterého se nám má ud?lat ?patn?! Zase dal?í pirát! Ale který z adept? to je???

Slováci to rádi m?kké (11120x)
?tení návod? m??e být i zábava

Fotky z Pa?í?e (10805x)
Fotky a povídání o Pa?í?i...

A ú?edníci nic??? (9846x)
Politici nevidí, nebo s tím mám problém jen já?

Kupte si notebook Asus a u?ijte si reklamace (13210x)
Nikdy jsem si nemyslel, ze Asus produkuje b?hvíjakou kvalitu, nicmén? jediný autorizovaný servis Asusu v ?R doká?e z "pom?rn? rozumné koup?" ud?lat no?ní m?ru.

Nezapome? t?etí pedál (3404x)
Pokud jste se poslední prázdninové pond?lí zasekli brzy ráno na D1 ve sm?ru do centra Prahy, tak jste mo?ná vid?li krom? spousty houka?ek i mojí mali?kost nervózn? postávat na dálnici.

Volny.cz má problém s bezpe?ností (7974x)
Fascinuje m?, ?e na to je?t? nikdo nep?i?el. A nebo p?i?el a volny.cz to ne?e?í...

Spamme?i (3113x)
Spam je celosv?tový problém, jeho? negativní dopady se stále zhor?ují.

Co ?e?tí ?idi?i neumí (10651x)
Pár kilometr? u? jsem v ?ivot? najel a vid?l spoustu dopravních p?estupk? a prasáren, ale zde bych se cht?l v?novat spí?e obecným nedostatk?m ?eských ?idi??.

Fotky z Bruselu (24095x)
Brusel nemám moc rád, ale pár p?kných fotek se tam ud?lat dá...